اطلاعات شخصی


وضعیت تحصیلی

مقطع تحصیلی دانشگاه رشته تحصیلی معدل
فوق دیپلم
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری

سوابق شغلی

شرکت یا اداره نحوه همکاری سمت مدت همکاری (ماه)


صحت اطلاعات فوق را تصدیق می نمایم.
(تازه سازی)
spiliter